Czym jest centralny rejestr beneficjentów?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem teleinformatycznych, gdzie gromadzone są dane o beneficjentach. Są to osoby fizyczne sprawujące kontrolę (bezpośrednią lub pośrednią) nad spółką. Czym cechuje się to pojęcie? Czego dotyczy Centralny Rejestr Beneficjentów?

Centralny Rejestr Beneficjentów

Pojęcie to powstało na mocy ustawy z 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zapisane dane są dostępne na oficjalne stronie gov.pl. Co ciekawe, są to informacje jawne i dostępne nieodpłatnie, jest sporą zaletą. Dzięki temu każdy może w dowolnej chwili sprawdzić, kto sprawuje kontrolę nad spółką, co w przypadku kapitałowych grup nie zawsze jest oczywiste. Przedsiębiorcy zapoznali się z tym pojęciem najszerzej dopiero w 2020 roku, kiedy komunikowano, że większość spółek ma za zadanie zgłosić dane do CRB. Jeśli nie został dopełniony taki obowiązek, firma naraża się na kary administracyjne. 

Zgłaszanie danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów

Ustawa jasno wskazuje, że do takiego rejestru muszą zgłosić się praktycznie wszystkie spółki prawa handlowego, jakimi są:

  • spółki akcyjne (poza spółkami publicznymi),
  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • proste spółki akcyjne – w tym przypadku obowiązek zgłaszania wszedł w życie 1 marca 2021 roku). 

Nie zapominajmy o tym, że obowiązek wpisania spółki dotyczy też podmiotów, które są w stanie upadłości lub likwidacji. Jeśli chodzi o spółki wykreślone z KRS przed dniem 13 lipca 2020 roku i spółki zagraniczne (prowadzące działalność zarejestrowaną w KRS na terytorium naszego kraju w formie oddziału), tutaj nie trzeba wpisywać  danych do CRB. 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to stosunkowo nowe pojęcie, które dotyczy spółek prawa handlowego. To specyficzny system teleinformatyczny, który gromadzi oraz przetwarza dane o beneficjentach. Beneficjentami w takim wypadku są osoby fizyczne, które sprawują nadzór nad spółką, w sposób pośredni lub bezpośredni. 

Comments are closed.