Ceny transferowe w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Co się kryje pod tajemniczą nazwą ceny transferowej? Odpowiedzi na to pytanie powinniśmy szukać w polskim ustawodawstwie, a w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej. W artykule trzecim punkcie dziesiątym tejże ustawy możemy znaleźć określenie terminu ceny transakcyjnej. Zgodnie z aktem prawnym, możemy za nią uznać cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Dlaczego w ogóle stosuje się ceny transferowe? Do czego one służą?

Powodów stosowanie tychże form cenowych może być całkiem sporo. Jednymi z najważniejszych przesłanek są przede wszystkim transfery w ramach tzw. grup kapitałowych. Innym rozwiązaniem, w którym pomaga zastosowanie tego instrumentu, jest konieczność minimalizacji obciążeń podatkowych, spoczywających na przedsiębiorcy. Jak wspomniano wyżej, cena transferowa może być zastosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami, które są ze sobą powiązane – (Pwc). Niestety w prawie polskim nie ma jednoznacznej definicji, wskazującej na konkretne cechy takich powiązań. Fragmenty dotyczące tego terminu znajdują się w różnych aktach prawnych i tam powinniśmy upatrywać prawidłowego znaczenia podmiotów powiązanych.

Podmioty powiązane – próba zdefiniowania terminu w oparciu o akty prawne w polskim systemie prawnym

Wzmianki o tym terminie można znaleźć m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, czy w ustawie o rachunkowości. Jeszcze inna definicja sformułowana została w MSSF, czyli Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. W pierwszym źródle podmiot powiązany określony jest jako przedsiębiorstwo, które musi spełniać szereg znamion, które określą go jako podmiot z powiązaniami o charakterze międzynarodowym. Może być to np. podatnik, który mieszka na terytorium RP i bierze udział w bezpośrednim lub pośrednim zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa. Innym razem może być to podmiot zagraniczny, którym jest osoba fizyczna lub prawna, która zamieszkuje lub posiada siedzibę za granicą, biorąca udział w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w rzeczonej kontroli czy posiadaniu udziałów w kapitale tego podmiotu krajowego. Podatnik może być podmiotem powiązanym także wtedy, gdy te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

Comments are closed.