Czym jest audyt?

W każdej branży można spotkać się z audytami, choć są one prowadzone w innych celach, a ich przebieg może się różnić, to każdy audyt łączą części wspólne. Warto dowiedzieć się czym jest audyt i jakie ma znacznie dla działania przedsiębiorstw i organizacji. Poniżej można zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat audytów.

Audyt — najważniejsze informacje

Audyt jest to niezależną oceną danego systemu, organizacji, działu lub produktu. Nie jest on prowadzony według subiektywnych odczuć audytorów, ale według konkretnych wytycznych. Zwykle są one ściśle określone, w zależności od tego, pod jakim kątem audytowana jest dana jednostka. Mówiąc krótko, audyt to sprawdzenie, czy dany podmiot działa zgodnie z określonym punktem odniesienia. Audyt musi być prowadzony systematycznie (https://www.pwc.pl/pl/uslugi/audyt.html). Jednorazowe sprawdzenie nie daje bowiem pewności, że dana jednostka faktycznie działa zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami. Audyty mogą być prowadzone zgodnie z następującymi punktami odniesienia:

  • normami, np. czy dane przedsiębiorstwo działa zgodnie z krajowymi i wspólnotowymi normami,
  • standardami, np. czy w danej filii firmy przestrzegane są standardy wymagane przez koncern, pod który jednostka podlega,
  • przepisami prawa, np. czy do produkcji danego produktu zostały użyte dozwolone środki,
  • wewnętrznymi przepisami organizacji, np. w zakresie audytów wewnętrznych,
  • polityki firmy, np. czy polityka zatrudnienia jest zgodna z ogólną polityką firmy,
  • procedurami, np. czy procesy produkcyjne w danym dziale realizowane są zgodnie z obowiązującą polityką produkcyjną.

Kim jest audytor?

Audytor to osoba przeprowadzająca audyt. Każdy audytor powinien być przede wszystkim niezależny. Oznacza to, że powinien on obiektywnie patrzeć na audytowany system, dział, przedsiębiorstwo czy produkt. Ponadto taka osoba powinna być bardzo skrupulatna. Musi sprawdzać wszystkie cechy systemu oraz sposób jego działania zgodnie ze wspomnianym już punktem odniesienia. W jego obowiązku jest także nadzorowanie prowadzenia audytu, a także późniejsze sporządzenie raportów oraz wykonanie oceny audytowanego podmiotu. Podstawowym wyznacznikiem jego działania powinny być przepisy prawa oraz procedury, normy i inne wytyczne, według których prowadzony jest audyt.

Podsumowując, audyty mają na celu sprawdzenie systemu i jego poprawnego funkcjonowania. To także sposób na dogłębne poznanie przedsiębiorstwa i weryfikację, czy wewnątrz funkcjonuje on zgodnie z przepisami i innymi wymaganiami. Dzięki nim jest możliwe otrzymanie i podtrzymanie certyfikatów.

Comments are closed.