Czym jest sprawozdanie finansowe i kto musi je złożyć?

Roczne sprawozdanie finansowe jest to zestawienie liczbowe składane w postaci oficjalnego dokumentu. Obejmuje on wszelkie informacje dotyczące sytuacji finansowej danej firmy. Jest to więc raport, w którym należy uwzględnić bilans zysków oraz strat, składniki majątku podmiotu czy informacje związane ze strukturą zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Takie sprawozdania finansowe muszą złożyć przede wszystkim spółki stosujące pełną księgowość (spółki osobowe, spółki kapitałowe). Sprawozdanie finansowe firmy dotyczy roku obrachunkowego i jest przygotowywane według dnia bilansowego w jednostce gospodarczej. Przepisy ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej jasno określają sposób przygotowania dokumentu. Za przygotowanie go odpowiada przeważnie członek zarządu, komplementariusze, wspólnicy czy też likwidatorzy podmioty, jeśli doszło do jego upadłości.

W jaki sposób złożyć e-sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe powinno zostać złożone w rejestrze w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. W przypadku podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe musi ono zostać złożone do szefa KAS do końca kwietnia. Jeśli chodzi o spółki wpisane do KRS, nie ma już konieczności przesyłania zatwierdzonego sprawozdania do urzędu skarbowego. Jest ono dostępne w Repozytorium Dokumentów Finansowych, dzięki czemu urzędy skarbowe mają do niego dostęp. E-sprawozdania są elektroniczną formą składania sprawozdań i złożenia elektronicznego wniosku. Co ważne, wniosek o złożenie dokumentu musi także być podpisany elektronicznie, przez członka zarządu ujawnionego z numerem PESEL w KRS. Zgłoszenie musi zostać podpisane przy pomocy podpisu zaufanego czy podpisu kwalifikacyjnego. Wniosek o wpis może zostać zgłoszony także przez pełnomocnika (radca prawny, adwokat, prawnik zagraniczny), o ile jego dane są udostępnione sądom oraz Ministrowi Sprawiedliwości przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców Prawnych przy pomocy systemu teleinformatycznego. W tym systemie musi zostać również zamieszony PESEL pełnomocnika.

Comments are closed.